മത്സരത്തിന്റെ ഹൈലൈറ്റുകൾ | ഈസ്റ്റ് ബംഗാൾ എഫ്‌സി 1-2 കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സ് എഫ്‌സി | MW 6 | ISL 2023-24