മത്സരങ്ങളും ഫലങ്ങളും

Thursday 21 Sep 2023

Jawaharlal Nehru International Stadium
Kerala Blasters FC

Kerala Blasters FC KER

2
Bengaluru FC

Bengaluru FC BFC

1

Friday 22 Sep 2023

GMC Balayogi Stadium
Hyderabad FC

Hyderabad FC HYD

FC Goa

FC Goa GOA

Saturday 23 Sep 2023

Kalinga Stadium
Odisha FC

Odisha FC ODI

2
Chennaiyin FC

Chennaiyin FC CFC

0
Vivekananda Yuba Bharati Krirangan Stadium
Mohun Bagan Super Giant FC

Mohun Bagan Super Giant FC MOH

3
Punjab FC

Punjab FC PFC

1

Sunday 24 Sep 2023

Indira Gandhi Athletic Stadium
NorthEast United FC

NorthEast United FC NEU

1
Mumbai City FC

Mumbai City FC MUM

2

Monday 25 Sep 2023

Vivekananda Yuba Bharati Krirangan Stadium
East Bengal FC

East Bengal FC KEB

0
Jamshedpur FC

Jamshedpur FC JAM

0

Wednesday 27 Sep 2023

Vivekananda Yuba Bharati Krirangan Stadium
Mohun Bagan Super Giant FC

Mohun Bagan Super Giant FC MOH

Bengaluru FC

Bengaluru FC BFC

Thursday 28 Sep 2023

Kalinga Stadium
Odisha FC

Odisha FC ODI

Mumbai City FC

Mumbai City FC MUM

Friday 29 Sep 2023

Indira Gandhi Athletic Stadium
NorthEast United FC

NorthEast United FC NEU

Chennaiyin FC

Chennaiyin FC CFC

Saturday 30 Sep 2023

Vivekananda Yuba Bharati Krirangan Stadium
East Bengal FC

East Bengal FC KEB

Hyderabad FC

Hyderabad FC HYD

Sunday 01 Oct 2023

Jawaharlal Nehru International Stadium
Kerala Blasters FC

Kerala Blasters FC KER

Jamshedpur FC

Jamshedpur FC JAM

Monday 02 Oct 2023

Pandit Jawaharlal Nehru Stadium
FC Goa

FC Goa GOA

Punjab FC

Punjab FC PFC

Wednesday 04 Oct 2023

Sree Kanteerava Stadium
Bengaluru FC

Bengaluru FC BFC

East Bengal FC

East Bengal FC KEB

Thursday 05 Oct 2023

JRD Tata Sports Complex
Jamshedpur FC

Jamshedpur FC JAM

Hyderabad FC

Hyderabad FC HYD

Friday 06 Oct 2023

Jawaharlal Nehru Stadium
Punjab FC

Punjab FC PFC

NorthEast United FC

NorthEast United FC NEU

Saturday 07 Oct 2023

Pandit Jawaharlal Nehru Stadium
FC Goa

FC Goa GOA

Odisha FC

Odisha FC ODI

Jawaharlal Nehru Stadium
Chennaiyin FC

Chennaiyin FC CFC

Mohun Bagan Super Giant FC

Mohun Bagan Super Giant FC MOH

Sunday 08 Oct 2023

Mumbai Football Arena
Mumbai City FC

Mumbai City FC MUM

Kerala Blasters FC

Kerala Blasters FC KER

Saturday 21 Oct 2023

Vivekananda Yuba Bharati Krirangan Stadium
East Bengal FC

East Bengal FC KEB

FC Goa

FC Goa GOA

Jawaharlal Nehru International Stadium
Kerala Blasters FC

Kerala Blasters FC KER

NorthEast United FC

NorthEast United FC NEU

Sunday 22 Oct 2023

JRD Tata Sports Complex
Jamshedpur FC

Jamshedpur FC JAM

Punjab FC

Punjab FC PFC

Monday 23 Oct 2023

GMC Balayogi Stadium
Hyderabad FC

Hyderabad FC HYD

Chennaiyin FC

Chennaiyin FC CFC

Wednesday 25 Oct 2023

Sree Kanteerava Stadium
Bengaluru FC

Bengaluru FC BFC

FC Goa

FC Goa GOA

Thursday 26 Oct 2023

Indira Gandhi Athletic Stadium
NorthEast United FC

NorthEast United FC NEU

Jamshedpur FC

Jamshedpur FC JAM

Friday 27 Oct 2023

Jawaharlal Nehru International Stadium
Kerala Blasters FC

Kerala Blasters FC KER

Odisha FC

Odisha FC ODI

Saturday 28 Oct 2023

Mumbai Football Arena
Mumbai City FC

Mumbai City FC MUM

Hyderabad FC

Hyderabad FC HYD

Vivekananda Yuba Bharati Krirangan Stadium
Mohun Bagan Super Giant FC

Mohun Bagan Super Giant FC MOH

East Bengal FC

East Bengal FC KEB

Sunday 29 Oct 2023

Jawaharlal Nehru Stadium
Chennaiyin FC

Chennaiyin FC CFC

Punjab FC

Punjab FC PFC

Tuesday 31 Oct 2023

Kalinga Stadium
Odisha FC

Odisha FC ODI

Bengaluru FC

Bengaluru FC BFC

Wednesday 01 Nov 2023

JRD Tata Sports Complex
Jamshedpur FC

Jamshedpur FC JAM

Mohun Bagan Super Giant FC

Mohun Bagan Super Giant FC MOH

Thursday 02 Nov 2023

Mumbai Football Arena
Mumbai City FC

Mumbai City FC MUM

Punjab FC

Punjab FC PFC

Friday 03 Nov 2023

Kalinga Stadium
Odisha FC

Odisha FC ODI

NorthEast United FC

NorthEast United FC NEU

Saturday 04 Nov 2023

GMC Balayogi Stadium
Hyderabad FC

Hyderabad FC HYD

Bengaluru FC

Bengaluru FC BFC

Vivekananda Yuba Bharati Krirangan Stadium
East Bengal FC

East Bengal FC KEB

Kerala Blasters FC

Kerala Blasters FC KER

Sunday 05 Nov 2023

Jawaharlal Nehru Stadium
Chennaiyin FC

Chennaiyin FC CFC

FC Goa

FC Goa GOA

Tuesday 07 Nov 2023

Jawaharlal Nehru Stadium
Punjab FC

Punjab FC PFC

Hyderabad FC

Hyderabad FC HYD

Saturday 25 Nov 2023

Jawaharlal Nehru Stadium
Chennaiyin FC

Chennaiyin FC CFC

East Bengal FC

East Bengal FC KEB

Jawaharlal Nehru International Stadium
Kerala Blasters FC

Kerala Blasters FC KER

Hyderabad FC

Hyderabad FC HYD

Sunday 26 Nov 2023

Indira Gandhi Athletic Stadium
NorthEast United FC

NorthEast United FC NEU

Bengaluru FC

Bengaluru FC BFC

Monday 27 Nov 2023

Pandit Jawaharlal Nehru Stadium
FC Goa

FC Goa GOA

Jamshedpur FC

Jamshedpur FC JAM

Wednesday 29 Nov 2023

Jawaharlal Nehru International Stadium
Kerala Blasters FC

Kerala Blasters FC KER

Chennaiyin FC

Chennaiyin FC CFC

Thursday 30 Nov 2023

Sree Kanteerava Stadium
Bengaluru FC

Bengaluru FC BFC

Punjab FC

Punjab FC PFC

Friday 01 Dec 2023

JRD Tata Sports Complex
Jamshedpur FC

Jamshedpur FC JAM

Odisha FC

Odisha FC ODI

Saturday 02 Dec 2023

GMC Balayogi Stadium
Hyderabad FC

Hyderabad FC HYD

Mohun Bagan Super Giant FC

Mohun Bagan Super Giant FC MOH

Sunday 03 Dec 2023

Pandit Jawaharlal Nehru Stadium
FC Goa

FC Goa GOA

Kerala Blasters FC

Kerala Blasters FC KER

Monday 04 Dec 2023

Vivekananda Yuba Bharati Krirangan Stadium
East Bengal FC

East Bengal FC KEB

NorthEast United FC

NorthEast United FC NEU

Wednesday 06 Dec 2023

Vivekananda Yuba Bharati Krirangan Stadium
Mohun Bagan Super Giant FC

Mohun Bagan Super Giant FC MOH

Odisha FC

Odisha FC ODI

Thursday 07 Dec 2023

JRD Tata Sports Complex
Jamshedpur FC

Jamshedpur FC JAM

Chennaiyin FC

Chennaiyin FC CFC

Friday 08 Dec 2023

Sree Kanteerava Stadium
Bengaluru FC

Bengaluru FC BFC

Mumbai City FC

Mumbai City FC MUM

Saturday 09 Dec 2023

Vivekananda Yuba Bharati Krirangan Stadium
East Bengal FC

East Bengal FC KEB

Punjab FC

Punjab FC PFC

Sunday 10 Dec 2023

Indira Gandhi Athletic Stadium
NorthEast United FC

NorthEast United FC NEU

Hyderabad FC

Hyderabad FC HYD

Tuesday 12 Dec 2023

Pandit Jawaharlal Nehru Stadium
FC Goa

FC Goa GOA

Mumbai City FC

Mumbai City FC MUM

Wednesday 13 Dec 2023

Jawaharlal Nehru Stadium
Chennaiyin FC

Chennaiyin FC CFC

Bengaluru FC

Bengaluru FC BFC

Thursday 14 Dec 2023

Jawaharlal Nehru Stadium
Punjab FC

Punjab FC PFC

Kerala Blasters FC

Kerala Blasters FC KER

Friday 15 Dec 2023

Indira Gandhi Athletic Stadium
NorthEast United FC

NorthEast United FC NEU

Mohun Bagan Super Giant FC

Mohun Bagan Super Giant FC MOH

Saturday 16 Dec 2023

Sree Kanteerava Stadium
Bengaluru FC

Bengaluru FC BFC

Jamshedpur FC

Jamshedpur FC JAM

Mumbai Football Arena
Mumbai City FC

Mumbai City FC MUM

East Bengal FC

East Bengal FC KEB

Sunday 17 Dec 2023

Kalinga Stadium
Odisha FC

Odisha FC ODI

Hyderabad FC

Hyderabad FC HYD

Monday 18 Dec 2023

Jawaharlal Nehru Stadium
Punjab FC

Punjab FC PFC

Chennaiyin FC

Chennaiyin FC CFC

Wednesday 20 Dec 2023

Mumbai Football Arena
Mumbai City FC

Mumbai City FC MUM

Mohun Bagan Super Giant FC

Mohun Bagan Super Giant FC MOH

Thursday 21 Dec 2023

GMC Balayogi Stadium
Hyderabad FC

Hyderabad FC HYD

Jamshedpur FC

Jamshedpur FC JAM

Friday 22 Dec 2023

Vivekananda Yuba Bharati Krirangan Stadium
East Bengal FC

East Bengal FC KEB

Odisha FC

Odisha FC ODI

Saturday 23 Dec 2023

Vivekananda Yuba Bharati Krirangan Stadium
Mohun Bagan Super Giant FC

Mohun Bagan Super Giant FC MOH

FC Goa

FC Goa GOA

Sunday 24 Dec 2023

Sree Kanteerava Stadium
Bengaluru FC

Bengaluru FC BFC

NorthEast United FC

NorthEast United FC NEU

Jawaharlal Nehru International Stadium
Kerala Blasters FC

Kerala Blasters FC KER

Mumbai City FC

Mumbai City FC MUM

Tuesday 26 Dec 2023

Jawaharlal Nehru Stadium
Punjab FC

Punjab FC PFC

Odisha FC

Odisha FC ODI

Wednesday 27 Dec 2023

Vivekananda Yuba Bharati Krirangan Stadium
Mohun Bagan Super Giant FC

Mohun Bagan Super Giant FC MOH

Kerala Blasters FC

Kerala Blasters FC KER

Thursday 28 Dec 2023

Mumbai Football Arena
Mumbai City FC

Mumbai City FC MUM

Chennaiyin FC

Chennaiyin FC CFC

Friday 29 Dec 2023

Kalinga Stadium
Odisha FC

Odisha FC ODI

Jamshedpur FC

Jamshedpur FC JAM

Indira Gandhi Athletic Stadium
NorthEast United FC

NorthEast United FC NEU

FC Goa

FC Goa GOA