മാച്ചുകൾ

Thursday 21 Sep 2023

ജവർഹർലാൽ നെഹ്‌റു സ്‌റ്റേഡിയം, കൊച്ചി
കേരളാ ബ്ലാസ്‌റ്റേഴ്‌സ് എഫ്‌സി

കേരളാ ബ്ലാസ്‌റ്റേഴ്‌സ് എഫ്‌സി കെ.ബി.എഫ്.സി

2
ബെംഗളൂരു എഫ്‌സി

ബെംഗളൂരു എഫ്‌സി ബി.എഫ്.സി

1

Saturday 23 Sep 2023

Kalinga Stadium, Bhubaneswar
Odisha FC

Odisha FC OFC

2
Chennaiyin FC

Chennaiyin FC CFC

0
Vivekananda Yuba Bharati Krirangan, Kolkata
Mohun Bagan Super Giant

Mohun Bagan Super Giant MBSG

3
Punjab FC

Punjab FC PFC

1

Sunday 24 Sep 2023

Indira Gandhi Athletic Stadium, Guwahati
NorthEast United FC

NorthEast United FC NEUFC

1
Mumbai City FC

Mumbai City FC MCFC

2

Monday 25 Sep 2023

Vivekananda Yuba Bharati Krirangan, Kolkata
East Bengal FC

East Bengal FC EBFC

0
Jamshedpur FC

Jamshedpur FC JFC

0

Wednesday 27 Sep 2023

Vivekananda Yuba Bharati Krirangan, Kolkata
Mohun Bagan Super Giant

Mohun Bagan Super Giant MBSG

1
Bengaluru FC

Bengaluru FC BFC

0

Thursday 28 Sep 2023

Kalinga Stadium, Bhubaneswar
Odisha FC

Odisha FC OFC

2
Mumbai City FC

Mumbai City FC MCFC

2

Friday 29 Sep 2023

Indira Gandhi Athletic Stadium, Guwahati
NorthEast United FC

NorthEast United FC NEUFC

3
Chennaiyin FC

Chennaiyin FC CFC

0

Saturday 30 Sep 2023

Vivekananda Yuba Bharati Krirangan, Kolkata
East Bengal FC

East Bengal FC EBFC

2
Hyderabad FC

Hyderabad FC HFC

1

Sunday 01 Oct 2023

Jawaharlal Nehru Stadium, Kochi
Kerala Blasters FC

Kerala Blasters FC KBFC

1
Jamshedpur FC

Jamshedpur FC JFC

0

Monday 02 Oct 2023

Jawaharlal Nehru Stadium, Goa
FC Goa

FC Goa FCG

1
Punjab FC

Punjab FC PFC

0

Wednesday 04 Oct 2023

Sree Kanteerava Stadium, Bengaluru
Bengaluru FC

Bengaluru FC BFC

2
East Bengal FC

East Bengal FC EBFC

1

Thursday 05 Oct 2023

JRD Tata Sports Complex, Jamshedpur
Jamshedpur FC

Jamshedpur FC JFC

1
Hyderabad FC

Hyderabad FC HFC

0

Friday 06 Oct 2023

Jawaharlal Nehru Stadium, Delhi
Punjab FC

Punjab FC PFC

1
NorthEast United FC

NorthEast United FC NEUFC

1

Saturday 07 Oct 2023

ജവർഹർലാൽ നെഹ്‌റു സ്‌റ്റേഡിയം, ഗോവ
എഫ്‌സി ഗോവ

എഫ്‌സി ഗോവ എഫ്.സി.ജി

3
ഒഡീഷ എഫ്സി

ഒഡീഷ എഫ്സി ഒ.എഫ്.സി

2
Jawaharlal Nehru Stadium, Chennai
Chennaiyin FC

Chennaiyin FC CFC

1
Mohun Bagan Super Giant

Mohun Bagan Super Giant MBSG

3

Sunday 08 Oct 2023

Mumbai Football Arena, Mumbai
Mumbai City FC

Mumbai City FC MCFC

2
Kerala Blasters FC

Kerala Blasters FC KBFC

1

Saturday 21 Oct 2023

Kalinga Stadium, Bhubaneswar
East Bengal FC

East Bengal FC EBFC

1
FC Goa

FC Goa FCG

2
Jawaharlal Nehru Stadium, Kochi
Kerala Blasters FC

Kerala Blasters FC KBFC

1
NorthEast United FC

NorthEast United FC NEUFC

1

Sunday 22 Oct 2023

JRD Tata Sports Complex, Jamshedpur
Jamshedpur FC

Jamshedpur FC JFC

0
Punjab FC

Punjab FC PFC

0

Monday 23 Oct 2023

G.M.C. Balayogi Athletic Stadium, Hyderabad
Hyderabad FC

Hyderabad FC HFC

0
Chennaiyin FC

Chennaiyin FC CFC

1

Wednesday 25 Oct 2023

Sree Kanteerava Stadium, Bengaluru
Bengaluru FC

Bengaluru FC BFC

0
FC Goa

FC Goa FCG

0

Thursday 26 Oct 2023

Indira Gandhi Athletic Stadium, Guwahati
NorthEast United FC

NorthEast United FC NEUFC

2
Jamshedpur FC

Jamshedpur FC JFC

1

Friday 27 Oct 2023

Jawaharlal Nehru Stadium, Kochi
Kerala Blasters FC

Kerala Blasters FC KBFC

2
Odisha FC

Odisha FC OFC

1

Saturday 28 Oct 2023

Mumbai Football Arena, Mumbai
Mumbai City FC

Mumbai City FC MCFC

1
Hyderabad FC

Hyderabad FC HFC

1

Sunday 29 Oct 2023

Jawaharlal Nehru Stadium, Chennai
Chennaiyin FC

Chennaiyin FC CFC

5
Punjab FC

Punjab FC PFC

1

Tuesday 31 Oct 2023

Kalinga Stadium, Bhubaneswar
Odisha FC

Odisha FC OFC

3
Bengaluru FC

Bengaluru FC BFC

2

Wednesday 01 Nov 2023

JRD Tata Sports Complex, Jamshedpur
Jamshedpur FC

Jamshedpur FC JFC

2
Mohun Bagan Super Giant

Mohun Bagan Super Giant MBSG

3

Thursday 02 Nov 2023

Mumbai Football Arena, Mumbai
Mumbai City FC

Mumbai City FC MCFC

2
Punjab FC

Punjab FC PFC

1

Friday 03 Nov 2023

Kalinga Stadium, Bhubaneswar
Odisha FC

Odisha FC OFC

1
NorthEast United FC

NorthEast United FC NEUFC

0

Saturday 04 Nov 2023

G.M.C. Balayogi Athletic Stadium, Hyderabad
Hyderabad FC

Hyderabad FC HFC

1
Bengaluru FC

Bengaluru FC BFC

1
Vivekananda Yuba Bharati Krirangan, Kolkata
East Bengal FC

East Bengal FC EBFC

1
Kerala Blasters FC

Kerala Blasters FC KBFC

2

Sunday 05 Nov 2023

Jawaharlal Nehru Stadium, Chennai
Chennaiyin FC

Chennaiyin FC CFC

0
FC Goa

FC Goa FCG

3

Tuesday 07 Nov 2023

Jawaharlal Nehru Stadium, Delhi
Punjab FC

Punjab FC PFC

1
Hyderabad FC

Hyderabad FC HFC

1

Saturday 25 Nov 2023

Jawaharlal Nehru Stadium, Chennai
Chennaiyin FC

Chennaiyin FC CFC

1
East Bengal FC

East Bengal FC EBFC

1
Jawaharlal Nehru Stadium, Kochi
Kerala Blasters FC

Kerala Blasters FC KBFC

1
Hyderabad FC

Hyderabad FC HFC

0

Sunday 26 Nov 2023

Indira Gandhi Athletic Stadium, Guwahati
NorthEast United FC

NorthEast United FC NEUFC

1
Bengaluru FC

Bengaluru FC BFC

1

Monday 27 Nov 2023

Jawaharlal Nehru Stadium, Goa
FC Goa

FC Goa FCG

1
Jamshedpur FC

Jamshedpur FC JFC

0

Wednesday 29 Nov 2023

Jawaharlal Nehru Stadium, Kochi
Kerala Blasters FC

Kerala Blasters FC KBFC

3
Chennaiyin FC

Chennaiyin FC CFC

3

Thursday 30 Nov 2023

Sree Kanteerava Stadium, Bengaluru
Bengaluru FC

Bengaluru FC BFC

3
Punjab FC

Punjab FC PFC

3

Friday 01 Dec 2023

JRD Tata Sports Complex, Jamshedpur
Jamshedpur FC

Jamshedpur FC JFC

0
Odisha FC

Odisha FC OFC

1

Saturday 02 Dec 2023

Kalinga Stadium, Bhubaneswar
Hyderabad FC

Hyderabad FC HFC

0
Mohun Bagan Super Giant

Mohun Bagan Super Giant MBSG

2

Sunday 03 Dec 2023

Jawaharlal Nehru Stadium, Goa
FC Goa

FC Goa FCG

1
Kerala Blasters FC

Kerala Blasters FC KBFC

0

Monday 04 Dec 2023

Vivekananda Yuba Bharati Krirangan, Kolkata
East Bengal FC

East Bengal FC EBFC

5
NorthEast United FC

NorthEast United FC NEUFC

0

Wednesday 06 Dec 2023

Vivekananda Yuba Bharati Krirangan, Kolkata
Mohun Bagan Super Giant

Mohun Bagan Super Giant MBSG

2
Odisha FC

Odisha FC OFC

2

Thursday 07 Dec 2023

JRD Tata Sports Complex, Jamshedpur
Jamshedpur FC

Jamshedpur FC JFC

2
Chennaiyin FC

Chennaiyin FC CFC

2

Friday 08 Dec 2023

Sree Kanteerava Stadium, Bengaluru
Bengaluru FC

Bengaluru FC BFC

0
Mumbai City FC

Mumbai City FC MCFC

4

Saturday 09 Dec 2023

Vivekananda Yuba Bharati Krirangan, Kolkata
East Bengal FC

East Bengal FC EBFC

0
Punjab FC

Punjab FC PFC

0

Sunday 10 Dec 2023

Indira Gandhi Athletic Stadium, Guwahati
NorthEast United FC

NorthEast United FC NEUFC

1
Hyderabad FC

Hyderabad FC HFC

1

Tuesday 12 Dec 2023

Jawaharlal Nehru Stadium, Goa
FC Goa

FC Goa FCG

0
Mumbai City FC

Mumbai City FC MCFC

0

Wednesday 13 Dec 2023

Jawaharlal Nehru Stadium, Chennai
Chennaiyin FC

Chennaiyin FC CFC

2
Bengaluru FC

Bengaluru FC BFC

0

Thursday 14 Dec 2023

Jawaharlal Nehru Stadium, Delhi
Punjab FC

Punjab FC PFC

0
Kerala Blasters FC

Kerala Blasters FC KBFC

1

Friday 15 Dec 2023

Indira Gandhi Athletic Stadium, Guwahati
NorthEast United FC

NorthEast United FC NEUFC

1
Mohun Bagan Super Giant

Mohun Bagan Super Giant MBSG

3

Saturday 16 Dec 2023

Sree Kanteerava Stadium, Bengaluru
Bengaluru FC

Bengaluru FC BFC

1
Jamshedpur FC

Jamshedpur FC JFC

0
Mumbai Football Arena, Mumbai
Mumbai City FC

Mumbai City FC MCFC

0
East Bengal FC

East Bengal FC EBFC

0

Sunday 17 Dec 2023

Kalinga Stadium, Bhubaneswar
Odisha FC

Odisha FC OFC

3
Hyderabad FC

Hyderabad FC HFC

0

Monday 18 Dec 2023

Jawaharlal Nehru Stadium, Delhi
Punjab FC

Punjab FC PFC

1
Chennaiyin FC

Chennaiyin FC CFC

0

Wednesday 20 Dec 2023

Mumbai Football Arena, Mumbai
Mumbai City FC

Mumbai City FC MCFC

2
Mohun Bagan Super Giant

Mohun Bagan Super Giant MBSG

1

Thursday 21 Dec 2023

G.M.C. Balayogi Athletic Stadium, Hyderabad
Hyderabad FC

Hyderabad FC HFC

0
Jamshedpur FC

Jamshedpur FC JFC

5

Friday 22 Dec 2023

Vivekananda Yuba Bharati Krirangan, Kolkata
East Bengal FC

East Bengal FC EBFC

0
Odisha FC

Odisha FC OFC

0

Saturday 23 Dec 2023

Vivekananda Yuba Bharati Krirangan, Kolkata
Mohun Bagan Super Giant

Mohun Bagan Super Giant MBSG

1
FC Goa

FC Goa FCG

4

Sunday 24 Dec 2023

Sree Kanteerava Stadium, Bengaluru
Bengaluru FC

Bengaluru FC BFC

1
NorthEast United FC

NorthEast United FC NEUFC

1
Jawaharlal Nehru Stadium, Kochi
Kerala Blasters FC

Kerala Blasters FC KBFC

2
Mumbai City FC

Mumbai City FC MCFC

0

Tuesday 26 Dec 2023

Jawaharlal Nehru Stadium, Delhi
Punjab FC

Punjab FC PFC

0
Odisha FC

Odisha FC OFC

1

Wednesday 27 Dec 2023

Vivekananda Yuba Bharati Krirangan, Kolkata
Mohun Bagan Super Giant

Mohun Bagan Super Giant MBSG

0
Kerala Blasters FC

Kerala Blasters FC KBFC

1

Thursday 28 Dec 2023

Mumbai Football Arena, Mumbai
Mumbai City FC

Mumbai City FC MCFC

3
Chennaiyin FC

Chennaiyin FC CFC

0

Friday 29 Dec 2023

Kalinga Stadium, Bhubaneswar
Odisha FC

Odisha FC OFC

4
Jamshedpur FC

Jamshedpur FC JFC

1
Indira Gandhi Athletic Stadium, Guwahati
NorthEast United FC

NorthEast United FC NEUFC

1
FC Goa

FC Goa FCG

1

Wednesday 31 Jan 2024

JRD Tata Sports Complex, Jamshedpur
Jamshedpur FC

Jamshedpur FC JFC

1
NorthEast United FC

NorthEast United FC NEUFC

1

Thursday 01 Feb 2024

G.M.C. Balayogi Athletic Stadium, Hyderabad
Hyderabad FC

Hyderabad FC HFC

0
FC Goa

FC Goa FCG

2

Friday 02 Feb 2024

Kalinga Stadium, Bhubaneswar
Odisha FC

Odisha FC OFC

2
Kerala Blasters FC

Kerala Blasters FC KBFC

1

Saturday 03 Feb 2024

Jawaharlal Nehru Stadium, Delhi
Punjab FC

Punjab FC PFC

3
Bengaluru FC

Bengaluru FC BFC

1
Vivekananda Yuba Bharati Krirangan, Kolkata
Mohun Bagan Super Giant

Mohun Bagan Super Giant MBSG

2
East Bengal FC

East Bengal FC EBFC

2

Sunday 04 Feb 2024

Mumbai Football Arena, Mumbai
Mumbai City FC

Mumbai City FC MCFC

2
Jamshedpur FC

Jamshedpur FC JFC

3

Monday 05 Feb 2024

G.M.C. Balayogi Athletic Stadium, Hyderabad
Hyderabad FC

Hyderabad FC HFC

0
Odisha FC

Odisha FC OFC

3

Wednesday 07 Feb 2024

Sree Kanteerava Stadium, Bengaluru
Bengaluru FC

Bengaluru FC BFC

1
Chennaiyin FC

Chennaiyin FC CFC

0

Friday 09 Feb 2024

Kalinga Stadium, Bhubaneswar
Odisha FC

Odisha FC OFC

1
FC Goa

FC Goa FCG

1

Saturday 10 Feb 2024

Indira Gandhi Athletic Stadium, Guwahati
NorthEast United FC

NorthEast United FC NEUFC

3
East Bengal FC

East Bengal FC EBFC

2
Vivekananda Yuba Bharati Krirangan, Kolkata
Mohun Bagan Super Giant

Mohun Bagan Super Giant MBSG

2
Hyderabad FC

Hyderabad FC HFC

0

Sunday 11 Feb 2024

JRD Tata Sports Complex, Jamshedpur
Jamshedpur FC

Jamshedpur FC JFC

1
Bengaluru FC

Bengaluru FC BFC

1

Monday 12 Feb 2024

Jawaharlal Nehru Stadium, Kochi
Kerala Blasters FC

Kerala Blasters FC KBFC

1
Punjab FC

Punjab FC PFC

3

Tuesday 13 Feb 2024

Vivekananda Yuba Bharati Krirangan, Kolkata
East Bengal FC

East Bengal FC EBFC

0
Mumbai City FC

Mumbai City FC MCFC

1

Wednesday 14 Feb 2024

Jawaharlal Nehru Stadium, Goa
FC Goa

FC Goa FCG

0
Mohun Bagan Super Giant

Mohun Bagan Super Giant MBSG

1

Thursday 15 Feb 2024

Jawaharlal Nehru Stadium, Delhi
Punjab FC

Punjab FC PFC

0
Jamshedpur FC

Jamshedpur FC JFC

4

Friday 16 Feb 2024

Jawaharlal Nehru Stadium, Chennai
Chennaiyin FC

Chennaiyin FC CFC

1
Kerala Blasters FC

Kerala Blasters FC KBFC

0

Saturday 17 Feb 2024

Vivekananda Yuba Bharati Krirangan, Kolkata
Mohun Bagan Super Giant

Mohun Bagan Super Giant MBSG

4
NorthEast United FC

NorthEast United FC NEUFC

2
G.M.C. Balayogi Athletic Stadium, Hyderabad
Hyderabad FC

Hyderabad FC HFC

0
East Bengal FC

East Bengal FC EBFC

1

Sunday 18 Feb 2024

Mumbai Football Arena, Mumbai
Mumbai City FC

Mumbai City FC MCFC

2
Bengaluru FC

Bengaluru FC BFC

0

Wednesday 21 Feb 2024

Jawaharlal Nehru Stadium, Goa
FC Goa

FC Goa FCG

0
NorthEast United FC

NorthEast United FC NEUFC

2

Thursday 22 Feb 2024

JRD Tata Sports Complex, Jamshedpur
Jamshedpur FC

Jamshedpur FC JFC

2
East Bengal FC

East Bengal FC EBFC

1

Friday 23 Feb 2024

Jawaharlal Nehru Stadium, Chennai
Chennaiyin FC

Chennaiyin FC CFC

0
Mumbai City FC

Mumbai City FC MCFC

2

Saturday 24 Feb 2024

Kalinga Stadium, Bhubaneswar
Odisha FC

Odisha FC OFC

0
Mohun Bagan Super Giant

Mohun Bagan Super Giant MBSG

0
Sree Kanteerava Stadium, Bengaluru
Bengaluru FC

Bengaluru FC BFC

2
Hyderabad FC

Hyderabad FC HFC

1

Sunday 25 Feb 2024

Jawaharlal Nehru Stadium, Kochi
Kerala Blasters FC

Kerala Blasters FC KBFC

4
FC Goa

FC Goa FCG

2

Monday 26 Feb 2024

Vivekananda Yuba Bharati Krirangan, Kolkata
East Bengal FC

East Bengal FC EBFC

1
Chennaiyin FC

Chennaiyin FC CFC

0

Tuesday 27 Feb 2024

G.M.C. Balayogi Athletic Stadium, Hyderabad
Hyderabad FC

Hyderabad FC HFC

0
Punjab FC

Punjab FC PFC

2

Wednesday 28 Feb 2024

Mumbai Football Arena, Mumbai
Mumbai City FC

Mumbai City FC MCFC

1
FC Goa

FC Goa FCG

1

Thursday 29 Feb 2024

Kalinga Stadium, Bhubaneswar
Odisha FC

Odisha FC OFC

2
East Bengal FC

East Bengal FC EBFC

1

Friday 01 Mar 2024

Vivekananda Yuba Bharati Krirangan, Kolkata
Mohun Bagan Super Giant

Mohun Bagan Super Giant MBSG

3
Jamshedpur FC

Jamshedpur FC JFC

0

Saturday 02 Mar 2024

Jawaharlal Nehru Stadium, Delhi
Punjab FC

Punjab FC PFC

2
Mumbai City FC

Mumbai City FC MCFC

3
Sree Kanteerava Stadium, Bengaluru
Bengaluru FC

Bengaluru FC BFC

1
Kerala Blasters FC

Kerala Blasters FC KBFC

0

Sunday 03 Mar 2024

Jawaharlal Nehru Stadium, Chennai
Chennaiyin FC

Chennaiyin FC CFC

2
Odisha FC

Odisha FC OFC

1

Monday 04 Mar 2024

G.M.C. Balayogi Athletic Stadium, Hyderabad
Hyderabad FC

Hyderabad FC HFC

2
NorthEast United FC

NorthEast United FC NEUFC

2

Wednesday 06 Mar 2024

Jawaharlal Nehru Stadium, Goa
FC Goa

FC Goa FCG

1
East Bengal FC

East Bengal FC EBFC

0

Thursday 07 Mar 2024

Indira Gandhi Athletic Stadium, Guwahati
NorthEast United FC

NorthEast United FC NEUFC

0
Punjab FC

Punjab FC PFC

1

Friday 08 Mar 2024

JRD Tata Sports Complex, Jamshedpur
Jamshedpur FC

Jamshedpur FC JFC

0
Mumbai City FC

Mumbai City FC MCFC

3

Saturday 09 Mar 2024

Jawaharlal Nehru Stadium, Chennai
Chennaiyin FC

Chennaiyin FC CFC

0
Hyderabad FC

Hyderabad FC HFC

1

Sunday 10 Mar 2024

Vivekananda Yuba Bharati Krirangan, Kolkata
East Bengal FC

East Bengal FC EBFC

1
Mohun Bagan Super Giant

Mohun Bagan Super Giant MBSG

3

Monday 11 Mar 2024

Jawaharlal Nehru Stadium, Delhi
Punjab FC

Punjab FC PFC

3
FC Goa

FC Goa FCG

3

Tuesday 12 Mar 2024

Mumbai Football Arena, Mumbai
Mumbai City FC

Mumbai City FC MCFC

4
NorthEast United FC

NorthEast United FC NEUFC

1

Wednesday 13 Mar 2024

Jawaharlal Nehru Stadium, Kochi
Kerala Blasters FC

Kerala Blasters FC KBFC

3
Mohun Bagan Super Giant

Mohun Bagan Super Giant MBSG

4

Thursday 14 Mar 2024

Jawaharlal Nehru Stadium, Goa
FC Goa

FC Goa FCG

2
Bengaluru FC

Bengaluru FC BFC

1

Saturday 30 Mar 2024

Sree Kanteerava Stadium, Bengaluru
Bengaluru FC

Bengaluru FC BFC

0
Odisha FC

Odisha FC OFC

0
JRD Tata Sports Complex, Jamshedpur
Jamshedpur FC

Jamshedpur FC JFC

1
Kerala Blasters FC

Kerala Blasters FC KBFC

1

Sunday 31 Mar 2024

Vivekananda Yuba Bharati Krirangan, Kolkata
Mohun Bagan Super Giant

Mohun Bagan Super Giant MBSG

2
Chennaiyin FC

Chennaiyin FC CFC

3

Monday 01 Apr 2024

G.M.C. Balayogi Athletic Stadium, Hyderabad
Hyderabad FC

Hyderabad FC HFC

0
Mumbai City FC

Mumbai City FC MCFC

3

Tuesday 02 Apr 2024

Kalinga Stadium, Bhubaneswar
Odisha FC

Odisha FC OFC

3
Punjab FC

Punjab FC PFC

1

Wednesday 03 Apr 2024

Jawaharlal Nehru Stadium, Kochi
Kerala Blasters FC

Kerala Blasters FC KBFC

2
East Bengal FC

East Bengal FC EBFC

4

Thursday 04 Apr 2024

Jawaharlal Nehru Stadium, Chennai
Chennaiyin FC

Chennaiyin FC CFC

2
Jamshedpur FC

Jamshedpur FC JFC

1

Friday 05 Apr 2024

Jawaharlal Nehru Stadium, Goa
FC Goa

FC Goa FCG

4
Hyderabad FC

Hyderabad FC HFC

0

Saturday 06 Apr 2024

Jawaharlal Nehru Stadium, Delhi
Punjab FC

Punjab FC PFC

0
Mohun Bagan Super Giant

Mohun Bagan Super Giant MBSG

1
Indira Gandhi Athletic Stadium, Guwahati
NorthEast United FC

NorthEast United FC NEUFC

2
Kerala Blasters FC

Kerala Blasters FC KBFC

0

Sunday 07 Apr 2024

Vivekananda Yuba Bharati Krirangan, Kolkata
East Bengal FC

East Bengal FC EBFC

2
Bengaluru FC

Bengaluru FC BFC

1

Monday 08 Apr 2024

Mumbai Football Arena, Mumbai
Mumbai City FC

Mumbai City FC MCFC

2
Odisha FC

Odisha FC OFC

1

Tuesday 09 Apr 2024

JRD Tata Sports Complex, Jamshedpur
Jamshedpur FC

Jamshedpur FC JFC

2
FC Goa

FC Goa FCG

3
Jawaharlal Nehru Stadium, Chennai
Chennaiyin FC

Chennaiyin FC CFC

2
NorthEast United FC

NorthEast United FC NEUFC

1

Wednesday 10 Apr 2024

Jawaharlal Nehru Stadium, Delhi
Punjab FC

Punjab FC PFC

4
East Bengal FC

East Bengal FC EBFC

1

Thursday 11 Apr 2024

Sree Kanteerava Stadium, Bengaluru
Bengaluru FC

Bengaluru FC BFC

0
Mohun Bagan Super Giant

Mohun Bagan Super Giant MBSG

4

Friday 12 Apr 2024

G.M.C. Balayogi Athletic Stadium, Hyderabad
Hyderabad FC

Hyderabad FC HFC

1
Kerala Blasters FC

Kerala Blasters FC KBFC

3

Saturday 13 Apr 2024

Indira Gandhi Athletic Stadium, Guwahati
NorthEast United FC

NorthEast United FC NEUFC

3
Odisha FC

Odisha FC OFC

0

Sunday 14 Apr 2024

Jawaharlal Nehru Stadium, Goa
FC Goa

FC Goa FCG

4
Chennaiyin FC

Chennaiyin FC CFC

1

Monday 15 Apr 2024

വിവേകാനന്ദ യുബ ഭാരതി കൃരംഗൻ, കൊൽക്കത്ത
മോഹൻ ബഗാൻ സൂപ്പർ ജൈന്റ്

മോഹൻ ബഗാൻ സൂപ്പർ ജൈന്റ് മോഹൻ ബഗാൻ സൂപ്പർ ജൈന്റ്

2
മുംബൈ സിറ്റി എഫ്‌സി

മുംബൈ സിറ്റി എഫ്‌സി എം.ബി.എഫ്.സി

1

Friday 19 Apr 2024

Kalinga Stadium, Bhubaneswar
Odisha FC

Odisha FC OFC

2
Kerala Blasters FC

Kerala Blasters FC KBFC

1
Kalinga Stadium, Bhubaneswar
Odisha FC

Odisha FC OFC

2
Kerala Blasters FC

Kerala Blasters FC KBFC

1

Saturday 20 Apr 2024

Jawaharlal Nehru Stadium, Goa
FC Goa

FC Goa FCG

2
Chennaiyin FC

Chennaiyin FC CFC

1

Tuesday 23 Apr 2024

Kalinga Stadium, Bhubaneswar
Odisha FC

Odisha FC OFC

2
Mohun Bagan Super Giant

Mohun Bagan Super Giant MBSG

1

Wednesday 24 Apr 2024

Jawaharlal Nehru Stadium, Goa
FC Goa

FC Goa FCG

2
Mumbai City FC

Mumbai City FC MCFC

3

Sunday 28 Apr 2024

Vivekananda Yuba Bharati Krirangan, Kolkata
Mohun Bagan Super Giant

Mohun Bagan Super Giant MBSG

2
Odisha FC

Odisha FC OFC

0

Monday 29 Apr 2024

Mumbai Football Arena, Mumbai
Mumbai City FC

Mumbai City FC MCFC

2
FC Goa

FC Goa FCG

0

Saturday 04 May 2024

Vivekananda Yuba Bharati Krirangan, Kolkata
Mohun Bagan Super Giant

Mohun Bagan Super Giant MBSG

1
Mumbai City FC

Mumbai City FC MCFC

3