ഫോട്ടോ

    ചിത്രങ്ങൾ: ISL 2023-24, മാച്ച് വീക്ക് 15, കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സ് എഫ്‌സി vs പഞ്ചാബ് എഫ്‌സി, ജവഹർലാൽ നെഹ്‌റു സ്റ്റേഡിയം, കൊച്ചി

    ചിത്രങ്ങൾ: ISL 2023-24, മാച്ച് വീക്ക് 15, കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സ് എഫ്‌സി vs പഞ്ചാബ് എഫ്‌സി, ജവഹർലാൽ നെഹ്‌റു സ്റ്റേഡിയം, കൊച്ചി