ഐഎം വിജയൻ: ജയം ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് ആത്മവിശ്വാസം നൽകും

ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ ഇതിഹാസം കേരളത്തിന്റെ സ്വന്തം ഐഎം വിജയൻ കേരളബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനു ഹീറോ ISL 2019-20-യിൽ വിജയത്തിലേക്കുള്ള വഴി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

Your Comments