ഒരു മത്സരത്തിലെ ഇരട്ട ഫ്രീ-കിക്ക് ഗോളുകൾ | ഐ.എസ്.എൽ