കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സ് എഫ്‌സി 9 വർഷം പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ | ഹീറോ ഐഎസ്എൽ