മത്സരത്തിന്റെ ഹൈലൈറ്റുകൾ | കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സ് എഫ്‌സി 3-3 ചെന്നൈയിൻ എഫ്‌സി | MW 8 | ISL 2023-24