നമുക്കും കാൽപന്ത് കളിക്കാം | ഫുട്ബോളിന്റെ സ്വന്തം നാട് - കേരളാ സെവൻസ്

പ്രഭാതത്തിലെ സാധാരണക്കാർ, സായാഹ്നങ്ങളിൽ ഫുട്ബോൾ ഇതിഹാസങ്ങളായി മാറുന്ന മായാജാലം! സെവൻസ്‌ ഫുട്ബോളിനെ ആഘോഷമാക്കിമാറ്റിയ കേരളജനതയുടെ കഥ!

Your Comments