സ്റ്റാൻഡിൽ സുനിൽ ഛേത്രിക്കൊപ്പം | ഭാഗം 1 | ജീവിതം, പ്രശസ്തി, ചീറ്റ്‌ മീൽ എന്നിവയെക്കുറിച്ച്