സ്റ്റാൻഡിൽ പ്രീതം കോട്ടാലിനൊപ്പം | കൊൽക്കത്തയിൽ നിന്ന് കൊച്ചിയിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ, ആരാധകരുടെ ഭ്രാന്തൻ പിന്തുണയും ദേശീയ ടീമും