നിർണായകമായ 3 പോയിന്റുകൾക്കായുള്ള പോരാട്ടം | KBFC vs SCEB | #HeroISL 2021-22

The 𝖒𝖎𝖉𝖋𝖎𝖊𝖑𝖉 encounter! ⚔️ ആരാകും എസ്‌സി ഈസ്റ്റ് ബംഗാളിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ കേരളാ ബ്ലാസ്‌റ്റേഴ്‌സിന് മൂന്നു പോയിന്റുകൾ നേടിക്കൊടുക്കുക?

Your Comments