ഒരു കരുത്തുറ്റ ബന്ധം 💛 | What it means to be a Blaster | Hero ISL 2022-23