ഒരു കരുത്തുറ്റ ബന്ധം 💛 | What it means to be a Blaster | Hero ISL 2022-23

ആതൊരു വിശിഷ്ട ബന്ധമാണ്! 🤩 This 💛 affair between @Kerala Blasters and @Manjappada TV is precious!

Your Comments