ആർക്കൊപ്പമാകും വിജയം? | KBFC vs MCFC | Hero ISL 2021-22

Sahal Abdul Samad and Alvaro Vazquez took home the 3 points for Kerala Blasters FC the last time the 2 sides faced off, will Igor Angulo and Bipin Singh change the tide for Mumbai City FC this time? നിർണായക മത്സരത്തിൽ ആർക്കൊപ്പമാകും വിജയം? മുബൈക്കൊപ്പമോ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനൊപ്പമോ?

Your Comments