ഫറ്റോർഡയിൽ കർണികാരം പൂത്തുതളിർക്കുന്നു | Shaiju reacts to Sahal's strike vs JFC | Hero ISL 2021-22