വിട്ടുകൊടുക്കാത്ത പോരാട്ടവീര്യവുമായി ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഇറങ്ങുന്നു l ISL 2023-24