തന്റെ ഈ സീസണിനെക്കുറിച്ചുള്ള സഹൽ അബ്ദുൾ സമദിന്റെ ചിന്തകൾ | JFC vs KBFC | Hero ISL 2021-22