സഹലിന്റെ ഗോളും ഷൈജുവേട്ടന്റെ കമന്ററിയും, അന്തസ്! | Hero ISL 2021-22

Enjoy Shaiju Damodaran's commentary with this beautiful goal from Sahal Samad! 🔥🤩 #FCGKBFC #HeroISL #LetsFootball #SahalSamad #KeralaBlasters

Your Comments